Vår utgivning

Här finns böcker, skrifter i serien Kulturdebatt m m. Det är inte bara tidningen vi ger ut.

Beställ gärna:

Rashat och främlingsfientlighet är ett av de största hoten i vår tid. Det rasistiska våldet har kommit så nära inpå oss att det tvingar oss att ta ställning till frågor om demokrati och yttrandefrihet, om jämlikhet och mänskliga rättigheter.

I den här skriften ger skilda artiklar och intervjuer en inblick i vad rasism egentligen är och vilka uttryck den kan ta sig. Situationen för ungdomar med invandrarbakgrund tas upp.

Rasismens idéhistoriska rötter grävs fram - rasbiologisk forskning har haft ett starkt fäste i Sverige och rasism har också riktats mot samerna. Dessutom diskuteras det stereotypa sättet att se på ursprungsfolk och kulturer utanför Sverige.

De medverkande är debattörer, journalister och andra som arbetar med de här frågorna. Skriften går utmärkt att använda som underlag för diskussioner i skolarbetet eller i studiecirklar.

Utgiven av Föreningen Fjärde Världen med finansiellt stöd från Invandrar- och flyktingbyrån i Stockholm.

Pris: 75 kr, använd beställningsrutan nedan

Innehåll:

Inledning

Henrik Persson:Samerna och fjärde världen

Hugh Beach:Svenska statens Tjernobylpolitik:Katastrofal för samerna

Jörgen I Eriksson:Botare och shamanerbland dagens samer

Louise Bäckman:Hur blev man noajdie?

Pris: 45 kr, använd beställningsrutan nedan

Mångfald - en framkomlig väg

Det finns kulturer och religioner inom de större invandrar- och flyktinggruppernasom ännu är relativt okända. Det handlar i många fall om grupper som historiskt och i nutid utsatts för svåra förföljelser vilka ännu pågår. 

Syftet med denna skrift är att göra några av dem mer kända. Här finns intervjuer med och texter om armenier, zoroastrier och mandéer. Som komplettering och bakgrund belyses i skriften också aspekter på historien bakom krigen i Irak, andra religioner som buddhismen och religionen i det forna Norden. 

Dessutom ges exempel på hur lokalbefolkning i dagens Indien, liksom olika ursprungsfolk, t.ex. australier och folk i regnskogarna, som med sin egen syn på sin naturomgivning, hamnar i kollision med exploatering och kolonialism. Mångfald, både i kulturerna och naturen är det som i skriften pekas ut som en framkomlig väg i lösningen på vissa av de problem som världen står inför. Denna skrift utgör del i ett projekt som ekonomiskt stöds av kulturförvaltningen i Stockholms stad. Projektet innefattar samtalsmöten, föredrag och annan informationsverksamhet.

Henrik Persson, ansvarig projektledare

Pris: 80 kr, använd beställningsrutan 


Mammon mot Gaia - två begrepp som här fårillustrera ett tydligt mönster när det gäller dedominerande samhällenas agerande gentemotvärldens ursprungsfolk. Speciellt mot demsom vill leva på sina egna sätt.

Mammon är penningens och girighetenssymbol. Gaia är moder jord - den livgivandeoch närande. Hon har, som Gandhi uttrycktedet, »tillräckligt för allas behov men inte förall världens girighet».

I en serie artiklar skildras olika ursprungs-folks utsatta situation - historiskt och i nutid.

Pris: 45 kr, använd beställningsrutan nedan

URSPRUNGSFOLK I VÄRLDEN 

Skriften innehåller ett antal artiklar om folkgrupper från olika delar av världen, som havsnomader i Thailand, bushfolken i Botswana och huaorani i Ecuador. 

Här lyfts aktuell problematik fram som berör dessa folk idag - som till exempel landrättigheter, klimatförändringar, oljeföretagens exloatering och turismens påverkan. 

Ursprungsfolken har de senaste åren organiserat sig globalt och 2007 gick Deklarationen om ursprungsfolkens rättigheter igenom i FN som de arbetat för i över 20 års tid. Men fortfarande finns många svårlösta problem. 

Skriften, på 64 sidor, är rikt illustrerad med bilder och med litteraturtips för fördjupade studier.  

Pris: 80 kr, använd beställningsrutan

OBS! Porto tillkommer